தற்கொலை

June 22, 2020
Suicidal Thoughts and Prevention in Astrology

TOP 16 QUESTIONS AND ANSWERS ON SUICIDAL TENDENCIES

1️⃣4️⃣  ஏன் எல்லாரையும் மகிழ்ச்சியில் வைப்பவனால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியவில்லை? பூக்கள் அழகாக பூக்கிறது என்பதற்காக வேர்கள் ஆழமாக இருக்கும் என்று கூற முடியாது. ஒரே காற்றில் பூக்களும் மரமும் சேர்ந்து வேரோடு விழ சாத்தியம் அதிகம்.
Book Your Session
WhatsApp chat